Bažnyčios g. 2, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno raj.
Tel.: 8 37 477 523
El. p.: seniunija@domeikava.krs.lt
Kaip mus rasti?

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Kas keičiasi atliekų tvarkymo srityje nuo 2020 m. balandžio 1 d.?

Kauno rajone keisis daug metų galiojusi komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo tvarka. Komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas visoje Kauno rajono savivaldybės teritorijoje teiks UAB „Kauno švara“.

Turimos sutartys su UAB „Ekonovus“ ir UAB „Kauno švara“ taps negaliojančiomis, o naujos komunalinių atliekų tvarkymo sutartys su atliekų turėtojais nebus sudaromos. Kauno rajone bus įvesta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava).

Kas yra Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą?

Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti vietinės rinkliavos nuostatuose nustatyta tvarka.

Kas atliks Vietinės rinkliavos administratoriaus funkcijas?

Vietinę rinkliavą administruos UAB Komunalinių paslaugų centras

Tel. Nr. +370 679 210 33

El. p. rinkliava@rkpc.lt

Kas yra Vietinės rinkliavos mokėtojai?

Komunalinių atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys nekilnojamąjį turtą, naudojantys jį ar juo disponuojantys (išskyrus žemės sklypus) Savivaldybės teritorijoje.

Privačioje individualaus namo valdoje ar sodų paskirties objekto žemės sklype esantiems pagalbinio ūkio paskirties nekilnojamojo turto objektams (sandėliai, garažai, dirbtuvės, pirtys, saunos, malkinės, tvartai, šiltnamiai, pavėsinių ir kt.), kurių bendras plotas neviršija 200 m2, Vietinė rinkliava neskaičiuojama.

Kaip apskaičiuojamas Vietinės rinkliavos dydis?

Dvinarė vietinė rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų:

  • pastoviąją dvinarės rinkliavos dedamąją moka visi savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys;
  • kintamąją dvinarės rinkliavos dedamąją moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga.

Kaip sumokėti Vietinę rinkliavą?

Kiekvienais metais, pagal sausio 1 d. registro duomenis, administratorius (UAB „Komunalinių paslaugų centras“), parengs mokėjimo pranešimą, apie apskaičiuotas mokėtinas Vietinės rinkliavos įmokas už kalendorinius metus ir pagal Registro duomenų bazėje turimą adresą arba kitą žinomą adresą, iki kovo 1 dienos pateiks kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui.

Vietinę rinkliavą įvedus nuo antro metų ketvirčio (balandžio mėn. 1 d.), mokėjimo pranešimas pateikiamas kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui iki birželio 1 dienos.

Vietinė rinkliava mokama kas ketvirtį į mokėjimo pranešime nurodytą vietinės rinkliavos surenkamąją sąskaitą iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio paskutinės dienos. Jeigu vietinės rinkliavos mokėtojas pageidauja, vietinę rinkliavą galima sumokėti už visus metus iš karto.

Ar visais atvejais privalau mokėti pastoviąją ir kintamąją Vietinės rinkliavos įmokos dalis?

Nuo kintamosios Vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo atleidžiami nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, deklaravę, kad ne mažiau kaip 3 mėnesius nekilnojamo turto objekte nebus gyvenama arba jame nebus vykdoma ūkinė veikla.

Nekilnojamojo turto objektas, kuris yra netinkamas naudoti ir visiškai nenaudojamas, nekilnojamojo turto objekto savininko argumentuotu prašymu, gali būti įtrauktas į netinkamų naudoti nekilnojamojo turto objektų kategoriją ir už jį nemokama ne tik kintamoji, bet ir pastovioji Vietinės rinkliavos dedamoji.

Vietinės rinkliavos pastoviosios ir kintamosios dedamųjų taip pat nemoka negyvenamų statinių, registruotų nekilnojamojo turto registre, savininkai ar jų įgalioti asmenys, kurių statinyje yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis.

Kas bus, jei Vietinės rinkliavos nemokėsiu?

Nesumokėjus vietinės rinkliavos per mokėjimo pranešime nurodytą terminą, už kiekvieną uždelstą dieną bus skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos įmokos sumos. Vietinės rinkliavos mokėtojas atleidžiamas nuo delspinigių mokėjimo Mokesčių administravimo įstatyme nustatytais pagrindais.

Vietinės rinkliavos nesumokėjus per nurodytą terminą, ji išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių ir antstolių paslaugomis.

Kam bus naudojamos už Vietinę rinkliavą surinktos įmokos?

Iš gyventojų surinkta vietinė rinkliava bus naudojama išimtinai komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudoms apmokėti, vietinės rinkliavos administravimo, visuomenės švietimo komunalinių atliekų tvarkymo klausimais išlaidoms padengti ir kitoms priemonėms, numatytoms savivaldybės ir regiono atliekų tvarkymo plane, įgyvendinti.

Jeigu kyla papildomų klausimų kreipkitės:

Dėl komunalinių atliekų konteinerių pristatymo, atliekų surinkimo ir vežimo –

UAB „Kauno švara“:

Šiaurinės dalies gyventojai gali kreiptis Nr. +370 61271150

Dėl vietinės rinkliavos klausimų –

UAB „Komunalinių paslaugų centras“, tel. +370 679 210 33